× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı

Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı


Ülkemizde son yıllarda giderek artan tıbbi uygulama hatası davaları nedeniyle; hekimlerinde vekaletsiz iş görme durumu yaratan olaylarda giderek daha çekingen davrandıkları dikkat çekmektedir. Benzer durum ABD’de yaşanmıştır ancak Amerika’da sözleşme hukuku; doktorlara acil durumlarda görevli olmadıkları halde müdahale etmeleri durumunda, tıbbi malpraktisten yargılanmalarını engelleyerek hakkaniyet tesis edilmeye çalışılmıştır. Ancak hukukumuzda böyle bir düzenleme mevcut bulunmamaktadır.

 

Hekimlik mesleğinin icrasının temelinde anayasal dayanağı da bulunan “tedavi özgürlüğü” bulunmaktadır. Bu özgürlüğün üç unsuru vardır ve bunlar;

  • Tedavi gereğinin bulunup-bulunmadığı konusunda karar verecek olan hekimdir.
  • Hekim vicdanıyla çelişen metotların, belirli bir teşhis yönteminin veya tedavinin uygulanmasına zorlanamaz.
  • Son olarak kendisi için uygun görünen teşhis veya tedavi metodunu seçmek yetkisi daima hekimindir.

 

Bütün bunların bir sonucu olarak hekime özel durumlarda hastayı reddetme hakkı da tanınmaktadır ve bu kapsamda hastaların hekimlerini seçme özgürlüğü olduğu kadar, hekimlerin de kendi haklarını kullanabilme hürriyeti bulunmaktadır. Bu haklar birbiri ile çelişen değil, tam tersi birbirlerini destekleyen haklardır.

 

Türk Tabipleri Birliği’nin 47. Genel Kurulunda kabul edilerek, 10-11 Ekim 1998 tarihinde yürürlüğe giren ve 2. maddesi uyarınca; “Türkiye'de hekimlik yapma hakkını kazanmış olup mesleğini uygulayan tüm hekimlerin uymak zorunda olduğu kuralları” düzenleyen, “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”nın 25. maddesinde de “Tedaviyi Üstlenmeme veya Yarıda Bırakma Hakkı” düzenlenmiştir. Buna göre hekim;

 

  • Ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi uygulayamayacağına karar verdiğinde ve
  • Hastasının başvurabileceği başka bir hekim bulunduğu durumlarda

hastanın bakımını ve tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir.

 

Yukarıdaki koşullarda tedaviyi bırakacak hekim, bu durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye düşmeyeceğini hastaya veya yakınlarına anlatır ve onları tıbbi yardımla ilgili başka olanaklar konusunda bilgilendirecektir ve ikinci hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamayacak olup hekim, tedaviyi üstlenen meslektaşına hasta hakkındaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür.

 

Aksine bir kabul (hekimin belirli koşulların varlığı halinde reddetme hakkının olmadığının kabulü) ise hekimin, yararlı olamayacağını düşündüğü, kendisine hakaret etmiş, darp etmiş, tacizde bulunmuş yani hasta-hekim ilişkisinde güven unsuru zedelenmiş bir hastaya tedavi sunması anlamına gelecektir ki; bunun sonucunda hem hekim hem hastanede sağlık hizmeti ve sağlık hakkı yönünden kabul edilebilir olamayacağı açıktır.

 

Bu kapsamda; şartları sağlanmadan hastayı reddettiği ileri sürülen hekim bakımından şartların sağlanarak hukuka uygun olarak kullanılan hastayı reddetme hakkı bakımından verilen bir karar dikkat çekmektedir. İlgili karara göre; görevi başında kendisine hakaret eden hastaya bakmayı reddeden uzman hekim hakkında “görevini ihmal ettiği” gerekçesi ile idarece verilen soruşturma izni, Ankara Tabip Odası’nın sunduğu hukuki destek ile yapılan itiraz sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmış bulunmaktadır.

 

Bunlar dışında; Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 18. maddesi; ‘‘Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Madde âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası hallerini istisna olarak görmüş ve bu durumlarda hekimin hastasını reddedemeyeceğini hüküm altına almıştır. Maddedeki resmi sözü; devlet memurlarını ve resmi kurumlarda çalışanları bağlar. Dolayısıyla maddeye göre Devlet Hastanelerinde çalışan doktorların hastayı reddetme hakları bulunmamaktadır. (Aksi yönde Yargıtay Kararları mevcuttur.)

 

Avukat Ahmet AKYÜZ / İZMİR

 

 

#Tıp Avukatı  #İzmir Avukat  #Tazminat Avukatı  #İzmir Doktor Tazminat Avukatı  #Gaziemir Avukatı  #Sarnıç Avukatı  #İzmir Hukuk Bürosu
#İzmir Tazminat Avukatı #Gaziemir Hukuk Bürosu  #Sarnıç Avukatlık Bürosu  #İzmir Hasta Tazminat  #Tıp Hukuku Davası Avukatı 
#Gaziemir Sarnıç Avukatı  #Menderes Avukat  #Torbalı Avukat  #Karabağlar Avukat  #İzmir Doktor Davası #Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı