× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Ceza Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması

Ceza Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması


Ceza yasalarının zaman bakımından uygulanması, ceza kanunu hükümlerinin zaman dilimi itibarı ile hangi andan itibaren uygulanabileceği sorunu ile ilgili bir konudur. Ceza kanunlarının yürürlüğe girme ve yürürlükten kalkma bakımından diğer kanunlardan bir farkı bulunmamaktadır. Buna göre, her kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması gerekmektedir. Ancak bunun yeterli olmayıp, Resmi Gazete’nin Basın Kanunu md. 2 anlamında da kamuya duyurulması gerektiği de belirtilmektedir. Kanunlar genelde yürürlüğe girecekleri tarihi gösterirler. Bu açık bir tarih belirleme şeklinde olabileceği gibi (örneğin 05.06.2018), kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı günden itibaren belirli bir zamanın geçmesini öngörmek suretiyle de olabilir (örneğin yayınlandığı tarihten itibaren 2 ayın dolmasıyla yürürlüğe girer). Eğer bir kanun yürürlüğe giriş tarihini göstermemişse, 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun madde 3 gereğince, Resmi Gazete’de yayını takip eden günün başlangıcından itibaren 45 günün bitiminden itibaren yürürlüğe girmiş olur.

 

Genel Olarak

Kanunlar usulüne göre yürürlüğe girdikleri andan itibaren hüküm ve sonuç doğururlar. Ceza hukukunda kural, eylemin, işlendiği tarihte yürürlükte olan yasanın derhal uygulanmasıdır. Bu nedenle, yasanın yürürlüğe girdiği ve yürürlükten çıktığı tarihlerin belirlenmesi gerekmektedir. Derhal uygulama ilkesinin maddi ceza hukuku alanındaki sınırlarını “aleyhe yasanın geriye yürümesi yasağı” ve “lehe yasanın geriye yürümesi” ilkeleri oluşturur.

 

Kişinin, hareketi gerçekleştirdiği anda yürürlükteki yasa hükümlerine göre eylem suç teşkil etmiyorsa kişiye ceza verilmez. Sonradan çıkan bir kanunla, kişinin eylemi suç kapsamına sokulsa dahi bu durum kişinin aleyhine olduğu için kişi hakkında uygulanamaz. Buna “aleyhe yasanın geriye yürümesi yasağı” ilkesi denir.

 

Ceza hukukundaki kanunilik ilkesince, ceza kanunlarının geriye yürümesi kabul edilemez. Ancak ceza kanunlarının geriye yürümesi yasağının istisnası olarak, yeni çıkan bir kanun failin ve fiilin lehine ise, lehe kanunun geriye yürümesi gerekir. Bu “lehe yasanın geriye yürümesi” ilkesinin bir gereğidir.

 

Ceza kanununun zaman bakımından uygulanması ile ilgili düzenleme 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesinde yer almaktadır. Zaman bakımından uygulama TCK madde 7 de; “(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. (2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. (3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/2 md.) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır. (4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Avukat Ahmet AKYÜZ / İZMİR

 

 

#Ceza Avukatı  #İzmir Avukat  #İzmir Ceza Davası Avukatı  #Gaziemir Ceza Avukatı  #Sarnıç Ceza Avukatı  #İzmir Hukuk Bürosu
#İzmir Ceza Avukatı  #Gaziemir Hukuk Bürosu  #Balçova Avukatlık Bürosu  #Ceza Tazminat  #Ceza Davası Avukatı  #Ceza Yasaları
#Gaziemir Sarnıç Avukatı  #Menderes Avukat  #Torbalı Avukat  #Bayraklı Avukat  #Ceza Davası Avukatı  #Ceza Hukuku Avukatı