× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Adli Tatil

Adli Tatil


Adli tatil her yıl yirmi temmuzda başlar otuz bir ağustosta sona erer. Her yıl bir eylül, yeni adli yılın başlangıcıdır. Nöbetçi ve görevli mahkemeler dışındaki tüm mahkemeler bu tarihler arasında adli tatile girmektedir. Bu nedenle birçok dava ve iş bu tarihler arasında görülememektedir. Adli tatilde görülebilecek dava ve işler kanunda tek tek sayılmıştır.

 

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEK DAVA VE İŞLER NELERDİR?

 

1) Hukuk Mahkemeleri

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler,
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
 • Çekişmesiz yargı işleri,
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

 

İSTİSNA

Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

 

Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen;

 • Dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçeleri,
 • Dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması,
 • İlam verilmesi,
 • Her türlü tebligat,
 • Dosyanın başka bir mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

 

2) Ceza Mahkemeleri

 • Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
 • Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

 

3) İdari Yargı (Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri)

Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

 • Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,
 • Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

 

ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ NEDİR?

 

1) Hukuk mahkemelerinde görülen davalar yönünden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 104. maddesince; ‘‘Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.’’

 

2) Ceza mahkemelerinde görülen davalar yönünden 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesince; ‘‘Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.’’

 

3) İdari yargıda görülen davalar yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 7. maddesince; ‘‘Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.’’

 

ADLİ TATİLİN DAYANAĞI NEDİR?

 

Adli tatil dayanağını; hukuk işleriyle ilgilenen daireler için HMK’dan, ceza işleriyle ilgilenen daireler için CMK’dan, idari yargı daireleri için İYUK’tan almaktadır.

 

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ki düzenleme;

Madde 102 - (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

 

 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ki düzenleme;

Madde 331 -  (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

 

 • İdari Yargılama Usul Kanunu’nda ki düzenleme;

Madde 61 – (1) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

 

Avukat Ahmet AKYÜZ / İZMİR