× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

ÇALIŞMA ALANLARI


İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, aile hukuku alanında özellikle anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca Av. Ahmet AKYÜZ, boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta; anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması, evlilik öncesi sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda ve mal rejimine ilişkin sözleşmelerde de danışmanlık hizmeti vermektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, Bilişim Hukuku kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Ayrıca Av. Ahmet AKYÜZ, bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmelerin takibi, alan adları hakkında haksız rekabet davaları, e-ticaret, internet yoluyla oluşan fikri ve sınai hakların ihlalleri ile kişilik hakları ihlalleri konusunda dava takibi ve hukuk danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Gayrimenkul yani taşınmaz denildiğine akla ilk gelen şey konutlardır. Her ne kadar halk arasında konutlar için kullanılsa da tapu kaydı yapılmaya elverişli olan tüm taşınmazlar hukuken gayrimenkul olarak değerlendirilmektedir. Gayrimenkul Hukuku ise, bu taşınmazlar üzerinde yapılan tüm işlemleri ve ilgili tasarrufları inceleyen hukuk dalıdır.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, gayrimenkul satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar ve inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul ve eşya hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Bununla birlikte özellikle kentsel dönüşüm ile birlikte önem kazanan kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve müdahalenin men’i konularında hukuki destek sağlamaktadır.

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır.

Genel olarak herhangi bir borcun tahsil edilmesini sağlayan davaları içerdiği düşünülen icra hukuku, avukatlar aracılığı ile yürütülen de bir alan olması sebebi ile burada faaliyet gösteren avukatlara icra avukatı denilebilmektedir. Her ne kadar böyle bir avukatlık türü bulunmamasına rağmen yaygın kullanım sebebi ile icra avukatından söz edildiğinde icra davalarına bakan kişi olarak bu kişiyi değerlendirmek mümkündür.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık attırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi vb. davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara hukuki hizmet sunulmaktadır.

Anayasa’da temellendirilmiş, idarelerin çalışmaları ve teşkilatlanmalarını içeren, bunlarla ilgili kuralları bulunan, kamuya sağlanan üstünlük ve ayrıcalıklarla bireylerin sahip olduğu hak ve hürriyetler arasındaki dengeyi sağlayan hukuk dalıdır.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, idare hukukunun her alanında en iyi hizmeti ve çözümü sunmak için çalışmaktadır. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda müvekkillerine en iyi hizmeti sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Av. Ahmet AKYÜZ, idare ve vergi hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve bu alanlarda ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerini yargı merciileri önünde temsil etmektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmetleri vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir. İş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, iç yönetmelik hazırlanması, insan kaynakları birimlerine danışmanlık, işveren vekilliği, sigorta hizmet tespiti davaları, fesih, istifa ve işe iade davaları bu kapsamda verilen hizmetler arasındadır.

Gerçek kişinin ölümü ve gaipliği halinde mal varlığının ne şekilde ve kimlere nasıl intikal edeceğinin belirlendiği hukuk dalına Miras Hukuku denmektedir.

Miras davalarında en önemli hususlar zamanaşımı süreleri, yetki itirazı ve dava içerinde verilen sürelerdir. Bu hususların göz ardı edilmesi hak kaybına yol açmaktadır. Miras Hukuku konusunda açılan davalarda bu alanda bilgili ve tecrübeli bir avukatla birlikte çalışılması ve davaların takip edilmesi hak kaybına uğramamak açısından büyük önem arz etmektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, miras hukuku ile ilgili alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, sigorta sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak rizikonun meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda hukuki hizmet vermekle birlikte; hasar süreçlerinin verimli yürütülmesi adına hasar yönetimine ilişkin ve ayrıca risk tespiti, poliçe oluşturulması konularının her aşamasında sigorta şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Bu kapsamda Avukat Ahmet AKYÜZ, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortaları, ferdi kazaları sigortaları, işveren sorumluluk sigortaları başta olmak üzere sorumluluk sigortaları, sorumlu trafik sigortası, kasko gibi araç sigortaları, hayat ve maluliyet sigortaları, yangın sigortaları, deniz sigortaları ve özel sağlık sigortalarından doğan alacak ve tazminat taleplerinin çözümünde ve davalarının takibinde hizmet vermektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler ile akdedeceği ticari, uluslararası nitelikte sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, incelenip yorumlanması, sözleşmelerin yürütümü ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerinin tarafı olduğu sözleşmelere ilişkin risk analizi ve hukuki görüş verilmesi konularında hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ayrıca Av. Ahmet AKYÜZ, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların dava, tahkim ve/veya icra yolları ile çözümlenmesi konusunda da avukatlık hizmetleri vermektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren Avukat Ahmet AKYÜZ, Tüketici Hakem Heyetine itiraz süreci de dahil olmak üzere, tüketici şikayetlerinin bütün aşamalarında ve Tüketici Mahkemelerinde görülen tüm davalarda müvekkillerini temsil etmekte, özellikle tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere ayıplı mal ve hizmet, tüketici kredisi, konut finansmanı sözleşmeleri (konut kredisi), ön ödemeleri konut finansmanı veya abonelik sözleşmeleri, sözleşmedeki haksız şartlar vb. tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.